Algemene voorwaarden

Alle gebruik van deze Website wordt geregeld door de Wettelijke Bepalingen en door de Algemene Voorwaarden dewelke U hieronder kan terugvinden. Indien U deze niet aanvaardt, verlaat dan a.u.b. onmiddellijk deze website.

Deze website is exclusief eigendom van EXPORT-SELLER BVBA, onderneming met volgende adresgegevens:

  • Onderneming ingeschreven onder het nummer BE 865.884.158;

  • Export-Seller BVBA, gevestigd in België te 2060 Antwerpen, Duboisstraat 39.

  • info@export-seller.com

Artikel 1 - Aanvaarding van deze Algemene voorwaarden

De toegang tot en het gebruik van de website www.export-seller.com, (hierna de “Website”) zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden en tevens aan elke reglementering die van toepassing is op de dag van het bezoek aan de Website.

Bijgevolg houden de toegang tot en het gebruik van deze Website de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van deze Voorwaarden. De Internetgebruiker verklaart en erkent kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en verbindt zich ertoe deze na te leven.

De Algemene Voorwaarden van deze Website kunnen vrij gewijzigd en geactualiseerd worden door Export-Seller BVBA.

Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1 Vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens

Export-Seller BVBA verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te waarborgen van de inlichtingen die de Internetgebruiker aan haar bezorgd heeft door formulieren of velden op deze Website in te vullen.

De persoonsgegevens die BVBA Export-Seller verzamelt, zijn noodzakelijk voor het commercieel beheer in het kader van:

  • het gebruik van de functie “Contact / Ons contacteren /”;

  • het beheer van uw persoonlijke account

  • doorzenden van de wekelijkse nieuwsbrieven indien inbegrepen in Uw abonnement / overeenkomst;

  • inschrijving op de diverse diensten van “Export-Seller”       (doorzenden van offertes, brochures, flyers, ...)

Het verplichte karakter van de gevraagde gegevens wordt aangegeven; wanneer u niets antwoordt, zal uw aanvraag niet in behandeling genomen worden.

2.2 Bestemming van de verzamelde gegevens

Deze inlichtingen zijn bestemd voor BVBA Export-Seller en haar partners.

Persoonsgegevens verzameld op de Website kunnen gratis of tegen betaling worden overgemaakt aan derden - natuurlijke of rechtspersonen - die een contractuele band hebben met BVBA Export-Seller voor commerciële doelen, indien de Internetgebruiker daar bij zijn inschrijving toestemming voor geeft.

Deze inlichtingen en gegevens worden tevens om veiligheidsredenen bewaard, om de wetgeving en terzake geldende reglementering te respecteren.

2.3 Toegang tot de verstrekte persoonsgegevens.

Met uw toegangscode en/of paswoord hebt U als gebruiker op elk moment toegang tot uw persoonsgegevens, zodat u deze kunt wijzigen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website van Export-Seller is de BVBA Export-Seller, die deze website beheert en waarvan de maatschappelijke zetel in België gevestigd is te 2060 Antwerpen, Duboisstraat 39.
De BVBA Export-Seller is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen over de bescherming van Uw privacy. Voor alle vragen hierover en over Uw persoonsgegevens kan U de BVBA Export-Seller contacteren door hem een e-mail te sturen op het volgende adres:
info@export-seller.com.

U kunt tevens de schrapping / verwijdering vragen van al Uw persoonlijke gegevens uit de databank van de BVBA Export-Seller . U dient daarvoor een schriftelijk verzoek met een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen op het volgende adres:

EXPORT-SELLER BVBA.
Duboisstraat 39
2060 Antwerpen (België)


2.4. Minderjarigen

Indien U minderjarig bent (leeftijd minder dan 18 jaar), mag U de website export-seller.com niet gebruiken en

2.5. Van toepassing zijnde wetgeving

Export-Seller BVBA streeft er altijd naar dat het gebruik van uw persoonsgegevens integraal en strikt overeenstemt met de wetgeving zoals deze van toepassing is in België en in de Europese Unie:

  • de Belgische Wet van 8 december 1992 (Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer), laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998

  • de Europese Richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Export-Seller kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk geacht worden voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.

Artikel 3 - Beschikbaarheid van de website

Hoewel de BVBA Export-Seller erop toeziet dat de Website export-seller.com continu beschikbaar is, is aan de BVBA Export-Seller het recht voorbehouden om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website te onderbreken om technische of andere redenen, zonder aansprakelijk te kunnen gesteld worden voor deze onderbrekingen en de gevolgen ervan voor U of voor een derde.

De Website wordt gehost door EXPORT SELLER BVBA .
De Website zal er zorg voor dragen, voor zover mogelijk, dat de Website en de bestanden die kunnen gedownload worden, vrij zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en niet-toegelaten spyware. Het is echter niet uit te sluiten dat deze kunnen aangetroffen worden. De Website kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade of verlies dat er voor de gebruiker uit zou kunnen voortvloeien. De Website raadt de Gebruiker ten zeerste aan een firewall, antivirusprogramma's en andere beveiligingssoftware te installeren op zijn computer.

Artikel 4 – Bescherming van de intellectuele eigendomsrechten

Het gebruik van de Website van Export-Seller verleent U geen enkel recht op deze Website en/of de inhoud ervan, enkel een strikt persoonlijk gebruik van deze Website en de inhoud ervan is toegelaten.

Deze Website en al haar onderdelen, zoals de domeinnaam, de merken, de algemene structuur, de teksten, de tekeningen, afbeeldingen, databanken, de boomstructuur van de Website en de navigatie, de logo's, de huisstijl, de geluiden, de foto's en de iconografie, evenals alle grafische, geluids- en andere elementen, weergegeven op de Website of die er deel van uitmaken, zijn beschermd door de eigendomsrechten van Export-Seller, ongeacht hun eventuele bescherming volgens de geldende wetgeving, door een auteursrecht of op eender welke andere wijze, met uitzondering van onderdelen van de partners van Export-Seller.

Elke reproductie en/of weergave en/of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, met name door het gebruik van een hyperlink, al dan niet op een elektronische gegevensdrager, nu of in de toekomst, van de Website of enig onderdeel van de inhoud ervan zijn verboden, tenzij mits voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Export Seller.

Elke persoon die ingaat tegen dit verbod is strafrechtelijk en burgerlijk aansprakelijk en kan vervolgd worden op grond van namaak en oneerlijke concurrentie.

Tevens zijn de databanken waartoe de Website toegang geeft, beschermd door de Wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 96/9/CE. Elke extractie of hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de gegevens, kwantitatief of kwalitatief, uit deze databanken, is onderworpen aan het voorafgaand schriftelijk akkoord van Export-Seller BVBA


De gegevens beschikbaar in deze databanken zijn dat enkel voor zuivere publieke raadpleging. Bijgevolg overstijgt elke extractie of hergebruik van deze gegevens die niet strikt noodzakelijk zijn voor dit doel, en bijgevolg gebeuren voor redenen andere dan zuivere raadpleging, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de BVBA Export-Seller, de normale gebruiksvoorwaarden van de databanken van de BVBA Export-Seller
Elke overtreding van voornoemde bepalingen vormen een inbreuk op de rechten die door de wet zijn toegekend aan de samensteller van deze databanken en stelt de auteur bloot aan strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid.

Het plaatsen van een hyperlink naar deze Website, elke vorm van framing, en meer algemeen het gebruik van een onderdeel van de Website is onderworpen aan het voorafgaand schriftelijk akkoord van de BVBA Export-Seller. In ieder geval kan de BVBA Export-Seller nooit aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of producten en diensten aangeboden op websites waarmee de Website verbonden zou zijn via hyperlinks of enige andere vorm van links. Bijgevolg zijn de uitbaters en beheerders van deze websites enkel verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en de reglementering die van toepassing zijn op het product en de dienstverlening die zij verkopen op hun website, met name inzake bescherming van de consument, verkoop op afstand, prijsreglementering, enz.

Artikel 5 – Gebruik van Cookies

Een cookie is een bestand dat op Uw computer geplaatst wordt bij het bezoeken van een website of het raadplegen van een advertentie en / of publiciteit.

Dergelijke Cookie heeft tot doel informatie over uw surfgedrag op websites te verzamelen om U gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Uw webbrowser beheert de cookies op uw computer.

Al deze cookies verzamelen volledig anoniem inlichtingen die u niet persoonlijk kunnen identificeren; een cookie is een tekstbestand dat informatie verzamelt over uw surfgedrag op onze Websites (bezochte pagina's, datum en uur van het bezoek, enz.)

U kunt er uiteraard ook voor kiezen om de cookies uit te schakelen. Uw browser kan eveneens zo ingesteld worden dat hij meldt wanneer er cookies op uw computer worden geïnstalleerd en uw toestemming vraagt om dit al of niet te aanvaarden.

Wij herinneren U eraan dat het mogelijk is dat de instellingen de voorwaarden wijzigen die toegang verlenen tot onze diensten die cookies gebruiken. Zo hebt U bijvoorbeeld geen toegang tot uw account wanneer u geen cookies aanvaardt.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

Het gebruik van de Website door de Internetgebruikers valt volledig en alleen onder hun verantwoordelijkheid.

De BVBA Export-Seller kan op geen enkele wijze, impliciet of expliciet, verantwoordelijk worden gesteld, noch borg staan voor de integriteit, de juistheid, de actualiteit, het niet vervalsen, de beschikbaarheid, de kwaliteit, de betrouwbaarheid, de volledigheid of de wettigheid van de informatie en de inhoud, ongeacht de aard ervan (teksten, geluid, video's, afbeeldingen, foto's en andere) noch voor de geschiktheid voor het gebruik dat de Internetgebruiker er wil van maken of voor de gevolgen van dat gebruik.

Het gebruik van de informatie, berichten of gegevens van allerlei aard die via de Website Export-Seller beschikbaar zijn, valt enkel onder de verantwoordelijkheid van de Internetgebruiker en de beslissingen die hij zou nemen of overwegen op basis van deze informatie vallen, zijn de volledige verantwoordelijkheid van de Internetgebruiker. In het bijzonder is de Internetgebruiker als enige verantwoordelijk voor de beslissing om zich in te schrijven voor betalende diensten aangeboden door Export-Seller BVBA.

Export-Seller BVBA kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die de Internetgebruiker zou kunnen lijden als gevolg van dergelijk gebruik. Bovendien wijst Export-Seller BVBA elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot onrechtstreekse schade, wat er ook de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen van zijn, met inbegrip van de kosten als gevolg van het verwerven van goederen die op de Website worden aangeboden, winstderving, verlies van klanten, van gegevens of van andere immateriële verliezen die voortkomen uit de toegang tot de Website van wie dan ook, of uit de onmogelijkheid toegang te krijgen tot de Website of van het geloof dat gehecht werd aan informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van deze laatste afkomstig is.

De Website bevat tevens informatie van derden (adverteerders en partners) en links naar anders websites. De BVBA Export-Seller controleert niet de kwaliteit, de specificaties van de producten of diensten die worden aangeboden, noch de juistheid van de gegevens van websites van derden of hun inhoud. Daarom kan de BVBA Export-Seller in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van websites die aldus toegankelijk zijn of voor het verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens, het plaatsen van cookies of een ander middel dat een zelfde doel heeft, door deze websites, noch voor schade die voortvloeit uit het gebruik van, de toegang tot of de onmogelijkheid deze gegevens van derden te gebruiken.

Artikel 7 – “Up to date-karakter” van de advertenties

Hoewel de BVBA Export-Seller op een continu basis zorgt voor het updaten en vernieuwen van de advertenties voor auto's, kan de BVBA Export-Seller, noch de natuurlijke of rechtspersoon (dealer, handelaar, invoerder of privépersoon) die ons de advertentie heeft gecommuniceerd, aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onvolledige informatie die in de inhoud van de advertentie zouden geslopen zijn of wanneer een voertuig niet langer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie leest.

Bij plaatsing van een advertentie op de website Export-Seller.com verbindt u zich ertoe enkel inhoud te verspreiden die niet ingaat tegen het eigendomsrecht (auteursrechten, rechten op beeldmateriaal, ...) of tegen de goede zeden.

Export-Seller biedt diensten en producten aan die gepubliceerd worden door verschillende adverteerders als autoverkopers, verzekeraars, rederijen, transportbedrijven ...

Export-Seller kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die op haar website wordt gepubliceerd, meer specifiek in geval van gebreken aan goederen die te koop staan of verkocht werden via de website of van foutieve eigenschappen van deze goederen, gezien het verifiëren van al de gepubliceerde informatie in de praktijk onmogelijk is.
Meer in het algemeen kan de BVBA Export-Seller niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met betrekking tot de verkoop of de toepassing van garanties of voor de kwaliteit van voertuigen of goederen die op de website van de BVBA Export-Seller te koop worden aangeboden.

In geen enkel geval kan de BVBA Export-Seller aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van fraude na contacten die tot stand zijn gekomen direct dan wel indirect via de website Export-Seller.com.Artikel 8 - Aansprakelijkheid omtrent de inhoud geplaatst door gebruikers en vrijwaring

Alle teksten, gegevens, foto's, video's, berichten en overige inhoud die op de website geplaatst worden door een gebruiker, vallen uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid. De BVBA Export-Seller controleert de inhoud die op de website wordt geplaatst door de gebruikers niet en wijst elke verantwoordelijkheid in deze af.

De gebruiker verklaart, aanvaardt en garandeert dat de BVBA Export-Seller het recht heeft om teksten of informatie die hij plaatst op de Website te gebruiken, publiceren of exploiteren.

Als gebruiker van de advertentiediensten van de website van de BVBA Export-Seller, verbindt U zich ertoe geen inhoud te plaatsen die blijk geeft van een politieke overtuiging, lasterlijke, racistische of xenofobe connotaties, of die aanzet tot discriminatie, haat of geweld tegenover personen, groepen, gemeenschappen en hun leden omwille van het ras, de huidskleur, de herkomst, de nationale of etnische oorsprong van allen of van enkelen onder hen.

Door deze website te gebruiken, vrijwaart U als gebruiker de BVBA Export-Seller (als eigenaar van de Website Export-Seller.com), haar dochtervennootschappen, haar directie, haar medewerkers, haar partners en vertegenwoordigers van beroep wegens aansprakelijkheid en andere juridische maatregelen die door derde partijen tegen haar worden ingeleid als gevolg van om het even welke inhoud die u op de website hebt geplaatst.ARTIKEL 9 - toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De nietigheid, het vervallen of de onuitvoerbaarheid van het geheel of een gedeelte van voorafgaande bepalingen leidt niet tot de nietigheid van het geheel van deze Algemene Voorwaarden.


Voor elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Website, op welke wijze of in welke vorm ook, zal het Belgische recht van toepassing zijn en zullen enkel de Rechtbanken te Antwerpen (België- bevoegd zijn